Home » , , , » Safari 5.1.7 Free Download

Safari 5.1.7 Free Download

ඇපල් නැතුව ඇපල් කැම....
මේන තවන් නියම වේබ් බ්‍රවුසරයක්.මේක තම අළුත්ම වශන් එක.

මේන්න විස්තර

Latest version:       Safari 5.1.7
Requirements:        Windows XP / 2003 / Vista / Windows 7 / XP64 / Vista64 / Windows 7 64
Author / product:   Apple Inc / Safari
File size / license:   36.71 MB / Freeware


 මේතනින් Download කරගෙන ඔයලම බලන්නකො.
Comments
2 Comments
Facebook Comments by AllSlHelp

2 comments: